Príloha č. 1 k Reklamačnému poriadku a Obchodným podmienkam spoločnosti AXIS servis s.r.o.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvyuplynie po 14 dňoch odo dňa:
a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo
b) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako
posledný, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, alebo
c) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, ak sa
dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na nasledovnej adrese:
poštová adresa: AXIS servis, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
(prevádzka: Ivanská cesta 7,82104 Bratislava , e-mailová adresa: predaj@svetpokladni.sk)
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete pri obchodných
podmienkach (na stiahnutie). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení
práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady,ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zašlite nám tovar späť výhradne na uvedenú adresu prevádzky svetpredajní.sk,alebo ho môžete osobne doručiť:

AXIS servis, s.r.o. , Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
(prevádzka: Ivanská cesta 7, 821 04 Bratislava) a to najneskôr do 14 dní odo dňauplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť preduplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť, jeho prevzatí,
kontrole na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho,
čo nastane skôr. Platba bude vrátená do 14 dní prevodom na bankový účet uvedený vo formulári.
Spotrebiteľ zodpovedá iba za také zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.